વટ્ટથીગુજરાતી

30th June 2019    Baroda

વટ્ટથીગુજરાતીBaroda City Club & Radio Mirchi presents વટ્ટથીગુજરાતી

વટ્ટથીગુજરાતી and Gujarati Sahitya (An Initiative by RJ Kshitij & Kokila Chokshi)

Singers : Akash Patil, Divyesh Dhokiya & Team

Anchor : Paulin Shah


Timing:

6:30 PM Onwards
Event Partner

Anchor

Dr. Paulin Shah

Singers

Mr. Akash Patil

Mr. Divyesh DhokiyaRegisterThe iPlex Auditorium, The iPlex,
1st Floor Vadodara Hyper, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Alkapuri, Vadodara